Obchodní podmínky

OBCHODNÍ A REGISTRAČNÍ PODMÍNKY

Obchodní a registrační podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adresewww.casopismarina.cz


Provozovatel e-shopu (dále jen „prodávající“):

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Prodávající je plátcem DPH.

Vojtěch Havelka

sídlo: Horymírova 1258, 413 01, Roudnice nad Labem

IČ: 66392837, DIČ: CZ7901180903

redakce@casopismarina.cz

pozn.: Redakce nemá telefonní linku. 


Tyto obchodní a registrační podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé  na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Kupní smlouva je uzavřena odesláním závazné objednávky ze strany nakupujícího a jejím přijetím ze strany prodávajícího. Kupní smlouva je pro obě strany závazná. Pokud některá ze stran nemůže naplnit podmínky smlouvy, vyrozumí o této skutečnosti protistranu prostřednictvím emailu do 3 pracovních dnů.

Objednané zboží je na základě objednávky spotřebiteli odesláno na zadanou adresu.

Dle směrnic EU může zákazník odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 7 dnů; platbu musí obchodník vrátit včetně dopravy do 30 dnů. Možnost vrácení zboží se nevztahuje na tiskoviny.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změny obchodních podmínek datujeme včetně specifikace změn na posledním řádku této stránky.


UŽIVATELSKÝ ÚČET (REGISTRACE)

Nakupujícímu je umožněno provádět objednání zboží na základě registrace na webových stránkách www.casopismarina.cz

Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je registrovaný kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Prodávající zachovává o veškerých informacích kupujícího mlčenlivost.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Dále lze uživatelský účet zrušit na přání majitele účtu.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupující uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu odesláním závazné objednávky zboží. Ze strany prodávajícího je objednávka automaticky potvrzována na email nakupujícího uvedený při registraci.

Pro objednání zboží vhazuje nakupující požadované položky v odpovídajícím množství do nákupního košíku, který obsahuje název objednávaného zboží, cenu za jednotku zboží, celkovou cenu zboží (množství x jednotková cena), náklady na doručení zboží (u vybraných položek je poštovné zdarma).

Nákupní jednotkou je 1 kus, není-li uvedená u ceny jiná jednotka.

Údaje uvedené nakupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávka je neprodleně kupujícímu potvrzena elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou při registraci. Potvrzení je odesíláno automaticky a další emailová korespondence následuje pouze v případě nesrovnalostí v objednávce. V případě prodlevy je pravděpodobné, že byl systém přetížen a automatické potvrzení doručí na váš email s časovou prodlevou. Pokud není potvrzení doručeno vůbec, pak neproběhla objednávka korektně. Pište prosím na redakce@casopismarina.cz

Jinými slovy nákupní proces zahrnuje následující kroky:  NÁKUP – ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY – AUTOMATICKÉ POTVRZENÍ A SOUHRN OBJEDNÁVKY NA EMAIL (pro platbu bankovním převodem obsahuje mail podklady k platbě)

DAŇOVÝ DOKLAD JE NAKUPUJÍCÍMU ZASLÁN NA EMAIL NEJDÉLE DO 2 PRACOVNÍCH DNŮ PO OBDRŽENÍ PLATBY, PŘI EXPEDICI ZBOŽÍ.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). O takové skutečnosti je kupující vyrozuměn ve lhůtě 48 hodin prodávajícím od objednávky nebo zjištění skutečností zavdávajících příčinu k výpovědi objednávky.


PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby (ZBOŽÍ NEZASÍLÁME NA DOBÍRKU).

1) ON-LINE PLATBA (PayPal, PayPal credit card)

2) BANKOVNÍM PŘEVODEM (VARIABILNÍ SYMBOL = ČÍSLO OBJEDNÁVKY)

číslo účtu: FIO BANKA 2500085193/2010

pro zahraniční čtenářky: FIO BANKA 2500085193/8330

Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající se zavazuje vystavit nakupujícímu daňový doklad – fakturu. Faktura je doručena elektronicky – emailem, při expedici zboží.


PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Veškeré zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty. Prosím mějte své poštovní schránky přizpůsobené rozměru časopisu (rozměr časopisu od roku 2015: 23,5 x 30 cm).

Balení časopisu a předání České poště zajišťuje společnost SEND předplatné s.r.o. nebo provozovatel Eshopu

PŘEDPLATITELKY MOHOU VYUŽÍVAT PRO URGENCI ČASOPISU EMAIL: redakce@casopismarina.cz

Předplatitelkám jsou zasílány jako náhrada pouze aktuální výtisky, nikoli archiv, tj. reklamovat lze doručení pouze aktuálního čísla, které se stává archivem vydáním dalšího čísla.

POŠTOVNÉ (CENA DOPRAVY):

Veškeré zboží v eshopu je doručováno ZDARMA – OBYČEJNÉ ZASLÁNÍ prostřednictvím České pošty.

V rámci předplatného poskytujeme náhradu nedoručených časopisů (opakovaná nedoručení, která zjevně znemožňují doručit časopis na zadanou adresu, řešíme sjednáním nové zasílací adresy; v případě nespolupráce předplatitele a nevyhovění žádosti na změnu adresy, nebo při podezření na lživé oznamování nedoručení časopisů lze předplatné ze strany prodávajícího vypovědět oznámením na email předplatitele, s platností od sporného čísla).

– Samostatně zakoupené výtisky odeslané obyčejně nelze v případě nedoručení časopisu nahradit novým výtiskem, ani peněžní náhradou; předání zásilky České poště je evidované, další „cesta zásilky“ však poštou doložena není; zodpovědnost vydavatele za odeslání zásilky je doložitelná; doručení není schopen garantovat a neposkytuje za něj náhradu. Přesto pravidelným čtenářkám poskytujeme náhradu v podobě odeslání nového časopisu (kontaktuje nás na redakce@casopismarina.cz)

Z uvedených důvodů LZE SAMOSTATNÉ VÝTISKY OBJEDNAT VŽDY TAKÉ S DOPORUČENÝM ZASLÁNÍM – MOŽNO ZVOLIT U KAŽDÉHO PRODUKTU JAKO VARIANTU


NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA KUPUJÍCÍM KE ZBOŽÍ

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující může svůj souhlas se zpracováním osobním informací ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


KONTAKT

redakce@casopismarina.cz

Korespondence je vyřizována obvykle do 48 hodin, v pracovní dny. Pokud neobdržíte odpověď, je pravděpodobné, že Vaše zpráva nebyla doručena. I to se bohužel stává. Neváhejte napsat opakovaně a předem se omlouváme za komplikace.

provozovatel:

Vojtěch Havelka

sídlo: Horymírova 1258, 413 01, Roudnice nad Labem

IČ: 66392837, DIČ: CZ7901180903


Datum zprovoznění nových webových stránek www.casopismarina.cz, a tím i datum zveřejnění obchodních podmínek: 20.9.2015

bellet listarna crop ramecek